Referentni okvir

                                              “Ja opažam svet na svoj način.

                                 Vi imate svoj način i on će se razlikovati od mog.”

Pretpostavimo da vi i ja slušamo istu pesmu i jedno drugom pričamo šta doživljavamo.

Na prve taktove ja kažem (nežno): “Jaaaooo, moja omiljena pesma. Divna je, lagana, atmosfera je topla, oni se vole…”

Vi kažete (kritikujući):”Šta kuka? Pravi muškarac ne sme da dozvoli drugima da vide šta oseća”.

Melodija je ista, a interpretacija opažanja te pesme je različita. Vi i ja se razlikujemo po tome kako reagujemo na pesmu, jer su nam referentni okviri različiti.

Šifovi su Referentni okvir definisali kao sistem povezanih Reakcija koji integriše različita ego stanja kao Reakciju na određene stimuluse.

Referentni okvir se može posmatrati kao “filter realnosti”.

Velika razlika postoji između objektivnog događaja (teritorija) i subjektivnog doživljaja stvarnosti (mapa). Globalna unutrašnja mapa stvarnosti se u transakcionoj analizi naziva referentni okvir ili skraćeno RO.

Kada smo opisivali kako doživljavamo pesmu ja sam bila u Detetu i puštala snimke srećnih uspomena u kojima sam uživala kada sam bila mala. Vi ste roditeljske slogane usvojili kao činjenice.

Ego stanje Roditelja igra naročito važnu ulogu u formiranju RO. Referentni okvir se sastoji od definicija sveta, sebe i drugih ljudi. Te definicije najpre učimo od svojih roditelja i roditeljskih figura.

Skript predstavlja deo RO, sastoji se od svih onih definicija u RO  koje sadrže otpisivanje. Otpisivanje je ignorisanje karakteristika ovde-i-sada situacije koje su važne za rešavanje problema. Umesto toga ponavljam zastarele informacije o sebi, drugima i svetu. To su skriptna uverenja.

Koncept referentnog okvira je izuzetno važan kako za razumevanje unutrašnje psihodinamike (odvijanje mentalnih procesa), tako i za razumevanje ponašanja i transakcija u kojima osoba učestvuje. Komunikacija između dve osobe je ustvari komunikacija njihovih referentnih okvira. Kada jedna osoba uputi poruku, ona na određeni način izrazi neko značenje. Kada druga osoba primi upućenu poruku, mora joj pripisati isto značenje, da bi razumela poruku.

Veoma je važno shvatiti da najveći deo vremena RO deluje na automatskom, nesvesnom nivou. Kako mnogi ljudi koji dolaze na psihoterapiju i na savetovanje imaju iskrivljenu mapu, terapeuti ih uče da su pomešali stvarnost sa mapom, da su napravili grešku brkanja logičkih tipova „poistovećenja teritorije s mapom”. Nakon što klijentu postane jasno da postoji razlika između same stvarnosti i njegovog doživljaja stvarnosti, terapija se uglavnom svodi na popravljanje mape kako bi ona počela da odgovara stvarnosti.

Kako je referentni okvir unutrašnja mapa stvarnosti veoma je važno da li je ta mapa tačna ili je pogrešna. Ako je mapa tačna, pojedinac će se dobro kretati kroz život, biće uspešan u ostvarenju svojih ciljeva, umeće da ostvari svoje želje, da oseti zadovoljstvo i sreću.

frameofreference_final_edit1_wide-24ce5512488e8881e919e7b2d73a5e60ef0af982-s700-c85

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: